Become A Donor

Become A Donor
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Contact Info

684 West College St. Sun City, United States America, 064781.

(+55) 654 - 545 - 1235

info@zegen.com

Latest Posts

Politica de confidențialitate și protecția datelor cu caracter personal

Politica de confidențialitate și protecția datelor cu caracter personal

 1. INFORMAȚII GENERALE

Această Politică de confidențialitate și protecție a datelor cu caracter personal („Politica”) descrie modalitățile în care noi, SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE CRUCE ROȘIE DIN CLUJ, procesăm informațiile aduse la cunoștința noastră, incluzând datele cu caracter personal care sunt colectate prin intermediul acestui website atunci când acesta este utilizat de dumneavoastră.

Organizația noastră are sediul social înBucurești, str. Biserica Amzei, nr. 29, sector 1, este înființată în baza Legii nr. 139/1995 a Societății Naționale de Cruce Roșie din Cluj, cu modificările și completările ulterioare, având Codfiscal 4219659, și desfășoară activități cu caracter umanitar, ca organizație auxiliară autorității publice, abilitată prin lege să asigure asistență umanitară în caz de dezastre și să vină în sprijinul persoanelor vulnerabile.

Politica de confidențialitate descrie tipurile de date personale pe care le colectăm prin intermediul website-ului, modul în care utilizăm informațiile, cui îi sunt transmise datele, precum și drepturile și opțiunile pe care le au persoanele fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

De asemenea, prin prezenta politică descriem măsurile pe care le luăm pentru a asigura securitatea informațiilor și cum ne puteți contacta în legătură cu punerea în practică a protecției datelor cu caracter personal și pentru a vă exercita drepturile.

În general, intenția noastră este de a colecta datele cu caracter personal care sunt furnizate în mod voluntar de către vizitatorii website-ului nostru și care sunt necesare pentru a putea oferi acces la informații privind serviciile organizației.

Vă rugăm să citiți cu atenție această Politică pentru a afla mai multe informații despre modul în care procesăm informațiile aduse la cunoștința noastră, incluzând datele cu caracter personal care sunt colectate prin intermediul acestui website atunci când acesta este utilizat de dumneavoastră.

Politica noastră de confidențialitate și protecția datelor cu caracter personal se aplică oricărui vizitator sau membru al website-ului SOCIETĂȚII NAȚIONALE DE CRUCE ROȘIE DIN CLUJ

SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE CRUCE ROȘIE DIN CLUJ se angajează să respecte prevederile Regulamentului UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date prin luarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, destinate să pună în aplicare în mod eficient principiile de protecție a datelor.

 1. CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE

Puteți utiliza site-ul nostru fără a dezvălui date cu caracter personal. Cu toate acestea, pentru a ne putea contacta în vederea transmiterii de informații sau a eventualelor sesizări, pentru participarea la anumite cursuri coordonate și susținute de organizație (ex.: cursul de Prim ajutor, cursul de pregătire în caz de dezastre), precum și pentru a face donații online, vi se va solicita furnizarea acestor date în timpul unui proces de înregistrare.

Prin urmare, colectăm date cu caracter personal prin utilizarea formularului de contact pentru donații online pe care îl regăsiți pe site-ul nostru la secțiunea ”DONEAZĂ”, prin utilizarea formularului de înscriere pentru participarea la cursul de Prim ajutor pe care îl regăsiți la secțiunea ”CURSURI”, precum și în cazul utilizării căsuțelor de email publicate la secțiunea ”CONTACT” pentru transmiterea de informații și sesizări cu privire la activitățile organizației noastre sau a formularului de înscriere ca voluntar.

Nefurnizarea oricăreia dintre informațiile și datele cu caracter personal solicitate poate conduce la imposibilitatea contactării și transmiterii solicitărilor/sesizărilor dumneavoastră prin intermediul website-ului nostru, imposibilitatea înscrierii ca voluntar sau imposibilitatea efectuării de donații online pentru cauzele postate pe website de Crucea Română.

Datele solicitate cu ocazia utilizării acestor mijloace de comunicare sunt:

 1. Pentru transmiterea de solicitări/sesizări: numele complet, numărul de telefon, adresa de e-mail;

 2. Pentru înscrierea ca voluntar prin transmiterea formularului de înscriere: numele și prenumele, adresa, data nașterii, numărul de telefon, adresa de email, locul de muncă, ocupația, studii, competențe, semnătura.

 3. Pentru înscrierea la cursuri: numele și prenumele, adresa de email, numărul de telefon, date de localizare (filiala SNCRR de care aparțineți)

 4. Pentru efectuarea donațiilor online: date bancare precum numărul contului bancar, numărul cardului, numele posesorului cardului, data expirării, adresa de email, codul CPV.

 1. SCOPURILE PRELUCRĂRII

 • Informarea utilizatorilorcu privire la diverse solicitări adresate prin intermediul formularului de contact.

 • Colectarea de informații de la utilizatori privind gradul de satisfacțiereferitor la serviciile prestate de către organizație.

 • Informare și promovare activități:pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (poștă, email) a informărilor privind activitățile Organizației.

 • În vederea îmbunătățirii experienței oferite pe site, a diverselor analize sau raportări privind modul de funcționare al site-ului sau a preferințelor de consum ale vizitatorilor site-ului.

 • Efectuarea demersurilor necesare în vederea încheierii contractului de voluntariat.

 • Înscrierea participării la cursuride formare, precum cursuri de prim ajutor etc.

 • Efectuarea donațiilor online, prin intermediul sistemului de plăți online.

 1. TEMEIURILE PRELUCRĂRII

Temeiul legal al prelucrării datelor cu caracter personal conform scopurilor mai sus indicate este:

 • Prelucrarea datelor dumneavoastră este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public(în ceea ce privește serviciile și activitățile noastre, acestea se realizează pe tot teritoriul țării în temeiul Legii nr. 139/1995 a Societății Naționale de Cruce Roșie din Cluj, cu modificările și completările ulterioare, și au caracter umanitar, în principal pentru asistență umanitară în caz de dezastre și sprijin al persoanelor vulnerabile).

 • Executarea contractului de donație,în ceea ce privește plata sumelor pe care doriți să le donați prin intermediul sistemului de plăți online în beneficiul persoanelor sprijinite de Crucea Roșie,

 • Efectuarea demersurilor în vederea încheierii contractului de voluntariat,respectiv înscrierea dumneavoastră ca voluntar al Crucii Roșii;

 • Pentru îndeplinirea obligațiilor legale ale organizației noastre, în contextul evidențierii financiar-contabile, a înregistrării contractelor de colaborare precum și a altor obligații legale conform normelor incidente în vigoare;

 • Consimțământul dumneavoastră pentru prelucrarea datelor cu caracter personalîn scop de publicitate privind activitatea Crucii Roșii, în cazul în care l-ați furnizat.Aveți posibilitatea de a vă retrage în orice moment consimțământul prin urmareainstrucțiunilor de dezabonare din fiecare email sau prin transmitereaopțiunii de dezabonare prin intermediul formularului de contact.

 • Interesul legitim de a îmbunătăți permanent experiența dumneavoastră pe site.Furnizarea datelor în acest scop nu este obligatorie, refuzul furnizării datelor nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 1. DURATA PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTERPERSONAL

SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE CRUCE ROȘIE DIN CLUJ prelucrează datele cu caracter personal doar pe perioada necesară pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare mai sus menționate.

În cazul prelucrării datelor în baza consimțământului privind transmiterea de informări, datele vor fi prelucrate până la momentul dezabonării dumneavoastră.

 1. TRANSMITEREA/DEZVĂLUIREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare indicate, SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE CRUCE ROȘIE DIN CLUJ poate dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină desfășurarea activității organizației noastre prin intermediul site-ului, precum furnizori de servicii IT, parteneri, ori la solicitarea organelor fiscale sau alte autorități competente de control.

Datele cu caracter personal nu vor fi transferate în state din afara Uniunii Europene.

 1. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

 • Dreptul de a solicita accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal: dreptul de a obține, de la SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE CRUCE ROȘIE DIN CLUJ, la cerere și în mod gratuit, confirmarea faptului că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu sunt prelucrate de către SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE CRUCE ROȘIE DIN CLUJ și dreptul de a fi informat cu privire la respectiva prelucrare;

 • Dreptul de a rectifica datele dumneavoastră cu caracter personal: dreptul de a obține de la SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE CRUCE ROȘIE DIN CLUJ rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal incorecte/incomplete;

 • Dreptul de a șterge datele dumneavoastră cu caracter personal: dreptul de a obține de la SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE CRUCE ROȘIE DIN CLUJ ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, însă în acest caz nu veți mai beneficia de posibilitatea de a primi informații prin intermediul adresei de poștă electronică. Acest drept nu va putea fi exercitat în măsura în care SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE CRUCE ROȘIE DIN CLUJ are obligația conform legii să păstreze și să proceseze anumite date cu caracter personal, de exemplu, în cazul solicitărilor de accesare a serviciilor furnizate de către organizație. Datele pot fi șterse în următoarele situații:

  • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

  • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

  • în cazul în care vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;

  • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

  • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale.

 • Dreptul de a restricționa prelucrarea: dreptul de a obține de la SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE CRUCE ROȘIE DIN CLUJ restricția de prelucrare, în următoarele cazuri:

 1. (i) acuratețea datelor cu caracter personal este contestată de dumneavoastră;

 2. (ii) procesarea este nelegală și prin urmare, vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea prelucrării;

 3. (iii) SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE CRUCE ROȘIE DIN CLUJ nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, dar dumneavoastră solicitați aceste date pentru stabilirea, exercitarea și apărarea unor pretenții legale.

Aveți dreptul de a vă opune în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie prelucrate în scop de reclamă și publicitate sau să fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop.

 • Dreptul la portabilitatea datelor,respectiv dreptul de a primi datele cu caracter personal printr-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și dreptul ca aceste date să fie transmise de cătreSOCIETATEA NAȚIONALĂ DE CRUCE ROȘIE DIN CLUJ către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;

 • Dreptul la opozițiereprezintă dreptul ca în orice moment, din motive legate de situația dumneavoastră particulară, să vă opuneți prelucrării datelor în temeiul interesului legitim, cu excepția cazului în care SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE CRUCE ROȘIE DIN CLUJ are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau atunci când scopul prelucrării este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

 • Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, reprezintă dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate exclusiv pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;

 • Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere sau instanțelor competente, atunci când considerați că datele cu caracter personal sunt prelucrate în mod nelegal de către SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE CRUCE ROȘIE DIN CLUJ

Drepturile mai sus menționate sunt expres prevăzute în Regulamentul 679/2016 pentru protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

 1. CUM PROTEJĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL

SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE CRUCE ROȘIE DIN CLUJ pune în aplicare măsuri de siguranță administrative, tehnice, organizatorice și fizice pentru a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale, ilegale sau neautorizate, pierderii, alterării, accesării, comunicării sau utilizării în alte scopuri.

 1. ACTUALIZAREA POLITICII NOASTRE

Conținutul acestei Politici poate fi actualizat periodic, prin republicarea versiunii revizuite în pagina pe care o vizualizați la acest moment. În cazul unor modificări semnificative vă vom informa despre acestea prin note de informare ușor vizibile postate pe website-ul nostru, indicând la începutul documentului când a fost făcută cea mai recentă actualizare. Versiunea revizuită intră în vigoare la data publicării pe website. Responsabilitatea de a verifica conținutul acestei pagini pentru a fi la curent cu cea mai recentă versiune a acestui document vă revine în totalitate.

 1. CUM NE PUTEȚI CONTACTA

Dacă aveți întrebări sau comentarii despre prezenta Politică de confidențialitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal, dacă doriți să vă exercitați drepturile sau să actualizăm datele cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră, vă rugăm să ne scrieți la următoarea adresa:Cluj-Napoca, str. Cosbuc Nr.11, sau prin e-mail la următoarea adresa de e-mail: cluj@crucearosie.ro